1 Identificatiegegevens.

U bezoekt de website www.sustainawards.com, eigendom van Da AK DIGITAL PLASTIC SL, met de volgende identificatiegegevens: AK DIGITAL PLASTIC SL B56606015 Cami De Binifadet 15 07710 Sant Lluis, Menorca (hierna genoemd SUSTAIN AWARDS). Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met info@sustainawards.com.

2 Acceptatie door de gebruiker.

Deze juridische kennisgeving regelt de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website www.sustainawards.nl en/of de subdomeinen en digitale toepassingen (hierna "de website") die SUSTAIN AWARDS ter beschikking stelt aan internetgebruikers. Een gebruiker is de persoon die toegang heeft, surft, gebruikmaakt of deelneemt aan de diensten en activiteiten van de website. Toegang en navigatie van een gebruiker op de website impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgeving, dus lees deze aandachtig door. SUSTAIN AWARDS kan via de website diensten aanbieden die onderworpen kunnen zijn aan specifieke voorwaarden waarover de gebruiker in elk specifiek geval wordt geïnformeerd. De inhoud van www.sustainawards.nl en/of subdomeinen van digitale toepassingen wordt geproduceerd door SUSTAIN AWARDS.

3 Wijzigingen in de voorwaarden van de wettelijke kennisgeving.

SUSTAIN AWARDS kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze juridische kennisgeving wijzigen door dergelijke wijzigingen op de website te publiceren. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het zijn verantwoordelijkheid is om de website en deze juridische kennisgeving regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van de inhoud ervan.

4 Gebruik van de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

4.1. De website, de inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze juridische kennisgeving, fatsoen en openbare orde.

Daarom verbindt hij zich ertoe de website niet te gebruiken voor onwettige of tegenstrijdige doeleinden met deze juridische kennisgeving, schadelijk voor de belangen of rechten van derden of die op enigerlei wijze schade kan toebrengen, uitschakelen of beschadigen de website of de diensten of belemmeren het normale gebruik van de website door andere gebruikers.

4.2. De gegevens, programma's of elektronische documenten die op de website staan, niet te vernietigen, te veranderen, uit te schakelen of op welke manier dan ook te beschadigen.

4.3. Geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische apparaten of tekenreeksen in te voeren die schade kunnen veroorzaken of vatbaar zijn voor het veroorzaken van enige verstoring in de computersystemen van SUSTAIN AWARDS of derden.

4.5. Op een juiste manier gebruik te maken van de inhoud en diensten die SUSTAIN AWARDS op de website aanbiedt en ze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met goede trouw en de wettelijke regelgeving, inhoud of propaganda te verspreiden. van racistische, xenofobe, illegaal pornografische, verheerlijkende terroristische of schadelijke inhoud voor de mensenrechten.

5 Toegang tot de website.

5.1. De toegang en/of het gebruik van de website door de gebruiker is gratis en gratis.

5.2. Sommige diensten en inhoud die door SUSTAIN AWARDS worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan registratie en/of voorafgaande aankoop van de dienst en betaling van een prijs zoals bepaald in de Algemene Registratie- en Contractvoorwaarden, die duidelijk beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker voor zijn kennisname.

5.3. Registratie en aankoop van producten en diensten op de website zijn verboden voor minderjarigen. Minderjarigen moeten, vóór registratie, toestemming krijgen (en dit zo nodig aantonen) van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die als verantwoordelijk worden beschouwd voor de handelingen die de minderjarigen in hun zorg verrichten.

5.4. SUSTAIN AWARDS kan ook verplichte bijzondere voorwaarden instellen die de gebruikmaking en/of het sluiten van bepaalde specifieke producten of diensten regelen die aan de gebruiker worden aangeboden via de website. Daarom moet de gebruiker voordat hij dergelijke specifieke producten of diensten gebruikt en/of koopt, de desbetreffende bijzondere voorwaarden die speciaal door SUSTAIN AWARDS zijn opgesteld, zorgvuldig lezen.

Registratie en het gebruik en/of de aankoop van de op de website aangeboden producten of diensten impliceren de aanvaarding van de algemene en/of specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van gebruik en/of aankoop door SUSTAIN AWARDS gepubliceerd.

5.5. Als de gebruiker zich moet registreren om een ​​dienst op de website te gebruiken, is hij verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van de registratie zal de gebruiker, indien nodig, worden voorzien van een wachtwoord, dat hij zich verbindt om zorgvuldig te gebruiken en geheim te houden om toegang te krijgen tot deze diensten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het correct bewaren en vertrouwelijk houden van alle identificatiegegevens en/of wachtwoorden die door SUSTAIN AWARDS zijn verstrekt, en verbinden zich ertoe het gebruik ervan niet over te dragen aan derden, hetzij tijdelijk of permanent, noch toegang te verlenen tot personen die niet geautoriseerd zijn. Het gebruik van de services door een derde partij die onrechtmatig een wachtwoord gebruikt vanwege onzorgvuldig gebruik of verlies ervan door de gebruiker is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

5.6. De gebruiker is verplicht SUSTAIN AWARDS onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig feit dat het onjuiste gebruik van de identificatiegegevens en/of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang, met het oog op onmiddellijke annulering. Zolang dergelijke feiten niet worden gemeld, zal SUSTAIN AWARDS worden ontheven van alle verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit het onjuiste gebruik van identificatiegegevens en/of wachtwoorden door ongeautoriseerde derden.

5.7. Alle informatie over persoonlijke gegevens wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van deze juridische kennisgeving en de Algemene Voorwaarden voor Registratie en Aankoop.

6 Bescherming van persoonsgegevens.

6.1. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze website te bekijken.

7 Beperking van garanties en aansprakelijkheden.

7.1. SUSTAIN AWARDS verbindt zich ertoe haar beste inspanningen te leveren om eventuele fouten in de inhoud van de website te vermijden.

In ieder geval zal SUSTAIN AWARDS vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de inhoud van de website, op voorwaarde dat deze niet aan haar kunnen worden toegeschreven.

7.2. SUSTAIN AWARDS garandeert niet dat de Website en de server vrij zijn van virussen en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door redenen buiten de controle van SUSTAIN AWARDS, vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronisch systeem veroorzaakt door tekortkomingen in de telefoonlijnen of overbelastingen in het internet systeem of in andere elektronische systemen, evenals schade die kan worden veroorzaakt door derden door onrechtmatige inmenging buiten de controle van SUSTAIN AWARDS.

8. Intellectueel en industrieel eigendom. Alle rechten voorbehouden.

8.1. De broncodes, computerprogramma's, teksten, ontwerpen, afbeeldingen, databanken, logo's, structuur, merken en andere elementen van de website worden beschermd door de wetten en internationale verdragen inzake intellectuele en industriële eigendom.

8.2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website en de inhoud ervan behoren toe aan SUSTAIN AWARDS of, in voorkomend geval, aan derden, als auteur van het collectief werk of als rechtverkrijgende.

8.3. De gebruiker verbindt zich ertoe de industriële en intellectuele eigendomsrechten van SUSTAIN AWARDS en derden te respecteren.

8.4. De gebruiker mag alle elementen van de website bekijken, afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of op een andere fysieke drager zolang het uitsluitend en alleen voor zijn/haar persoonlijk en privégebruik is. Daarom is de reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van de terbeschikkingstelling modaliteit, van het geheel of een deel van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden, in welke drager en met welke technische middelen ook, evenals de wijziging, wijziging of decompilatie ervan, zonder de toestemming van SUSTAIN AWARDS, strikt verboden.

9. Links van derden.

9.1 In het geval dat de Website links of hyperlinks bevat naar andere websites, zal SUSTAIN AWARDS geen enkele controle uitoefenen over deze sites en de inhoud. In geen geval zal SUSTAIN AWARDS enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een externe website, noch zal zij instaan voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie daarin, aan het hoofd van de hyperlinks en elders op het internet. Deze links zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen van informatie over een bepaald onderwerp, en de opname van een link houdt geen goedkeuring van de gelinkte website door SUSTAIN AWARDS 9.2 SUSTAIN AWARDS staat alleen vermeldingen van haar inhoud op andere websites toe, op voorwaarde dat ze respectvol zijn, voldoen aan de geldende wetgeving en in geen geval zonder toestemming de inhoud van SUSTAIN AWARDS reproduceren.

10. Gebruik van cookies.

Sommige diensten op de website maken gebruik van cookies om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken. Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve ons Cookiebeleid aandachtig te lezen.

11. Beperking van aansprakelijkheid van SUSTAIN AWARDS

11.1. SUSTAIN AWARDS doet haar best om de inhoud van de website in een waarheidsgetrouwe en foutloze manier. Indien op enig moment een fout optreedt, buiten de controle van SUSTAIN AWARDS, zal SUSTAIN AWARDS deze onmiddellijk corrigeren zodra deze bekend is bij SUSTAIN AWARDS. 11.2. SUSTAIN AWARDS is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard ook die zou kunnen voortvloeien uit eventuele fouten in de inhoud, voor zover deze niet te wijten zijn aan SUSTAIN AWARDS, noch voor schade die kan worden veroorzaakt door derden door onrechtmatige intromissies buiten de controle van SUSTAIN AWARDS. 11.3 SUSTAIN AWARDS is in het bijzonder vrijgesteld van aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de dienstverlening te wijten aan het servercentrum of verbindingsnetwerken, en voor de schade die een computervirus of kwaadaardig programma kan veroorzaken. 11.4 De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de website, evenals de levering van de diensten en de aankoop ervan, op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker is.

12. Communicatie.

12.1 Voor de doeleinden van deze Wettelijke Aankondiging, en voor elke communicatie die nodig zou kunnen zijn tussen SUSTAIN AWARDS en de gebruiker, moet de gebruiker contact opnemen met de Klantendienst via e-mail op info@sustainawards.com of via schriftelijke communicatie geadresseerd aan SUSTAIN AWARDS 12.2 De communicatie van het BEDRIJF naar de gebruiker zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt in het elektronisch gebruikersregistratieformulier. 12.3 De gebruiker mag de website of communicatiemiddelen niet gebruiken om adressen te verzamelen, spam te versturen of deze Wettelijke vermeldingen of het privacybeleid te schenden. SUSTAIN AWARDS kan berichten van gebruikers controleren of filteren om te controleren op kwaadaardige activiteiten of verboden inhoud, maar slaat geen berichten permanent op. Neem contact op met SUSTAIN AWARDS om spam door andere gebruikers te melden.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Alle kwesties die zich kunnen voordoen tussen SUSTAIN AWARDS en de gebruiker met betrekking tot de interpretatie, naleving en geldigheid van deze juridische verklaring worden beheerst door haar eigen clausules en, voor zover daarin niet voorzien, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, uitdrukkelijk onder voorbehoud van de partijen aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van SUSTAIN AWARDS.